ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.5 KB
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52 KB
ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนกระเทียมวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 998.5 KB
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ปี57-58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.88 KB
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ชั้น ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.63 KB
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ชั้น ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.27 KB
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25 KB
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
แบบบันทึกการกำกับการสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB
แบบบันทึกการรับข้อสอบไปกำกับการสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB
แบบบันทึกการส่งข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
แบบบันทึกขออนุญาตติด 0,ร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB
แบบลงทะเบียนเรียนซ้ำชั้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33 KB
ใบขออนุญาตผู้ปกครองสอนซ่อมเสริม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB
ปะซองข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
รายงานเวลาเรียนไม่ครบ 80%
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.5 KB
หนังสือแจ้งนักเรียนขาดเรียน(ครูที่ปรึกษา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
ใบคำร้องงานทะเบียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR2561