ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 1/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 2/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 3/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 4/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 5/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.5 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 6/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 7/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 8/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 8/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 9/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 10/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 11/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 12/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 13/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา ครั้งที่ 14/2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB