กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564
 2. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
 3. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539
 4. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546
 5. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546
 6. พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
 7. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
 9. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10. พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ 40
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
 13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
 14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 15. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)
 16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560