ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประจำปีงบประมาณ 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.66 KB
แบบขออนุมัติและสรุปโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.5 KB
รายงาน SAR ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกระเทียมวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.83 KB