ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณีกานต์ ศาลางาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจำปา สุขยา
ครู คศ.2

นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล
ครู คศ.3

นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร
ครู คศ.1

นางสาวภัทราภรณ์ ศิริบูรณ์
พนักงานราชการ