ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมะลิ ศาลางาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจำปา สุขยา
ครู คศ.2

นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล
ครู คศ.2

นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร
ครูผู้ช่วย

นายนิรุต แข็งกล้า
พนักงานราชการ