ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สิบเอกวรศักดิ์ อัดโดดดอน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ
พนักงานราชการ

นางสาวแก้วมณี ปัทมะ
ครู คศ.1

นายสานิตย์ จุกแก้ว
พนักงานราชการ