ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิตยา พระงาม
ครู คศ.3

นาวีนัสชนันต์ รันทร
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก็จกัญญา จิตเสน

นางสาวนฤวรรณ วงแหวน