กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดรุณี คำประโคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายยุทธนา นาคีสังข์
ครู คศ.3

นางกุลนันท์ สอนพรม
ครู คศ.2

นางสาววรุณพรรษ รักษะประโคน
ครู คศ.2

นายกฤษสาคร รันทร
ครู คศ.2

นางสาวมุจลินทร์ ราชรักษ์
ครู คศ.2