ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทนงศักดิ์ เจียรนัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอนัญญา ฉิมกุล
ครูผู้ช่วย