กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทนงศักดิ์ เจียรนัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกัณฑรากรณ์ ลิ่วประโคน
ครูผู้ช่วย