ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล
ครู คศ.3

นาสาวบุหลัน จันทร์ศิริ
ครู คศ.2

นางสาวจรรยา สาลี
ครู คศ.1

นายณรงค์กร สิทธิจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา พุดหอม
ครู คศ.1

นางสาวชาภา จันทเขต
ครู คศ.3

นายสมภพ ประดับสุข
ครู คศ.2

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง
ครู คศ.1