ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกรียงศักดิ์ ตัณฑ์สุระ
ครู คศ.2

นายอนุพงษ์ รังษีสันติวานนท์
ครู คศ.3

นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล
ครู คศ.3

นางสาวศิรินยา สิงห์คำ
ครู คศ.1

นาสาวบุหลัน จันทร์ศิริ
ครู คศ.2

นางสาวจรรยา สาลี
ครู คศ.1