ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศรีชัย หวังสม
ครู คศ.3

นายมังกร เป็นสุข
ครู คศ.3