ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศรีชัย หวังสม
ครู คศ.3

นายมังกร เป็นสุข
ครู คศ.3

นางสาวชาภา จันทเขต
ครู คศ.3

นางสาวพจน์สุณี แพงประโคน
ครู คศ.1

นายสมภพ ประดับสุข
ครู คศ.1