กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวบุรี โปรยกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีระ แหวนหล่อ
ครู คศ.1

นางกันธิมา ยวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวธนาวดี ศรีแย้ม
ครู คศ.2

นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์
ครู คศ.1