ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุรี โปรยกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรัชญา ทีปีเนตร
ครู คศ.2

นายธีระ แหวนหล่อ
ครูผู้ช่วย

นางกันธิมา ยวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวธนาวดี ศรีแย้ม
ครู คศ.1

นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์
ครู คศ.1