ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุรี โปรยกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรศ์พงษ์ นานวล
ครู คศ.2

นายปรัชญา ทีปีเนตร
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา ภูมี
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา เพิ่มดี
พนักงานราชาการ

นายธีระ แหวนหล่อ
ครูผู้ช่วย