ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 โรงเรียนกระเทียมวิทยา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมืออาชีพ ใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน

 

พันธกิจของโรงเรียนกระเทียมวิทยา

1.  พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ระบบ ICT ( Information Communication Technology ) เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารไร้พรมแดน

2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพย์ติดและป้องกันโรคเอดส์

4.  สนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

5.  พัฒนา  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

6.  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้บริการชุมชนอย่างทั่วถึง

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนกระเทียมวิทยา

1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน  ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

2. ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

4.  ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะตามสมรรถนะและมีวัฒนธรรม  การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

5.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา